Skip to content

VINALAB - HỘI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH In E-mail

HCM

001

DV

PHÒNG PHÂN TÍCH HÓA LÝ - PHÂN VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU TẠI TP.HCM

HCM

002

DV

PHÒNG THUỐC CHUẨN - PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

003

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM ĐỘC CHẤT HÓA PHÁP PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

004

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ 1 - PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

005

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ 2 - PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

006

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM MỸ PHẨM - PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

007

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM - PHÂN VIỆN KINH TẾ KỸ THUẬT DỆT MAY, TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)

HCM

008

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ  - PHÂN VIỆN KINH TẾ KỸ THUẬT THUỐC LÁ  - TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

HCM

009

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐẤT - NƯỚC - MÔI TRƯỜNG

PHÂN VIỆN ĐỊA LÝ TẠI TP.HCM

HCM

010

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘC CHẤT CÔNG NGHIỆP, BỤI VÀ SINH HOÁ

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP. HCM

HCM

011

DV

PHÒNG KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG - CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TP.HCM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TP.HCM

HCM

012

DV

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU MIỀN NAM

HCM

013

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM, CÔNG TY NƯỚC MẮM VIỆT HƯƠNG HẢI

HCM

014

DV

BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM HÓA DẦU - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

HCM

015

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 4

HCM

016

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

017

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM QUÁ TRÌNH, THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

018

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU POLIMER - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

019

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC, TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

HCM

020

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM XÚC TÁC - KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - THỰC PHẨM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

021

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH - KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - THỰC PHẨM  - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

022

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỮU CƠ - KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - THỰC PHẨM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

023

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ- KHOA CÔNG NGHỆ HÓA - THỰC PHẨM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

024

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

025

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÓA - ĂN MÒN VẬT LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

026

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN HÓA - ĂN MÒN VẬT LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

027

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

028

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN HÓA VÔ CƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

029

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH DỤNG CỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

030

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

HCM

031

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA SINH - BỘ MÔN HÓA SINH THỰC PHẨM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

032

DV

PHÒNG PHÂN TÍCH HÓA LÝ - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM HÓA SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

033

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÔ CƠ HÓA LÝ - KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG

HCM

034

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG - KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG

HCM

035

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỮU CƠ - HÓA SINH VI SINH - KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG

HCM

036

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA - KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG  -TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

HCM

037

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA - KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

HCM

038

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN HÓA - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

039

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỮU CƠ - KHOA DƯỢC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

040

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HÓA - KHOA DƯỢC -TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

041

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

HCM

042

V

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA DƯỢC - KHOA DƯỢC -TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

043

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHIỆP DƯỢC - KHOA DƯỢC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

044

DV

PHÒNG MÁY TRUNG TÂM - BAN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHOA DƯỢC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

045

DV

PHÒNG BÀO CHẾ - KHOA DƯỢC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

046

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN SẮC KÝ TP.HCM

HCM

047

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM SẮC KÝ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

HCM

048

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM CÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

HCM

049

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM HỮU CƠ NÔNG SẢN THỰC PHẨM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

HCM

050

DV

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

HCM

051

DV

PHÒNG XÉT NGHIỆM SINH HÓA - HUYẾT HỌC &  PHÒNG THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU THỰC PHẨM - TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TP.HCM

HCM

052

DV

PHÒNG THỦY VĂN ĐỒNG VỊ - TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP.HCM VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

HCM

053

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT - NGA TP.HCM

HCM

054

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN - AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ TP.HCM

HCM

055

DV

PHÒNG DẦU THÔ VÀ SẢN PHẨM TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ TP.HCM - TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

HCM

056

DV

PHÒNG HÓA LÝ - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ - TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

HCM

057

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM NHIỆT ĐỚI VIỆT - NGA TP.HCM

HCM

058

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM VỆ SINH THÚ Y - TRUNG TÂM THÚ Y VÙNG TP.HCM

HCM

059

DV

PHÒNG HÓA LÝ - PHÂN TÍCH – VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HCM

060

DV

PHÒNG DẦU KHÍ XÚC TÁC - VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HCM

061

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HCM

062

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SAPVIET, CÔNG TY LIÊN DOANH LESAFFRE CÁT TƯỜNG

HCM

063

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP VÀ CÔNG NGHỆ CAO - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

HCM

064

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP VÀ CÔNG NGHỆ CAO - VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

HCM

065

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA - MÔI TRƯỜNG – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - MÔI TRƯỜNG VÀ XỬ LÝ NƯỚC - VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

HCM

066

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (VITTEP)

HCM

067

DV

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC - VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (VITTEP)

HCM

068

DV

PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (VITTEP)

HCM

069

DV

PHÒNG THÍ  NGHIỆM MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ CHẤT THẢI RẮN VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (VITTEP)

HCM

070

DV

NHÓM CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

HCM

071

DV

NHÓM PHÂN TÍCH VI LƯỢNG - PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

HCM

072

DV

NHÓM THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ & TIẾNG ỒN - PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG - VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

HCM

073

DV

PHÒNG HÓA PHÂN TÍCH - VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU THỰC VẬT - TINH DẦU - HƯƠNG LIỆU - MỸ PHẨM VIỆT NAM

HCM

074

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA SINH - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ & SINH HỌC THỦY SẢN - VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II

HCM

075

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ THỰC PHẨM - KHOA DINH DƯỠNG & VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

076

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM LÝ HÓA NƯỚC - KHOA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG - VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

077

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ - KHOA KIỂM NGHIỆM TRUNG TÂM - VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

078

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP KHOA KIỂM NGHIỆM TRUNG TÂM - VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

079

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SẮC KÝ KHÍ - KHOA KIỂM NGHIỆM TRUNG TÂM - VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

080

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150 CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ĐỘI

HCM

081

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW 25

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

HCM

082

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM XI MĂNG CÁT LÁI

CÔNG TY XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM

HCM

083

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT

HCM

084

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - CTY TNHH SXKD THUỐC THÚ Y MINH HUY

HCM

085

DV

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHUỘM - CÔNG TY DOMATEX

HCM

086

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH HÓA LÝ

 XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN HẢI SẢN & THỰC PHẨM XUẤT KHẨU (CHOLIMEX)

HCM

087

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG ĐÓNG CHAI DAPHA

NHÀ MÁY NƯỚC ĐÓNG CHAI DAPHA

HCM

088

DV

PHÒNG HÓA NGHIỆM - NHÀ MÁY DẦU NHỚT VILUBE

HCM

089

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM

HCM

090

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THUỶ SẢN INCOMFISH

HCM

091

DV

PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÀI GÒN KYMDAN

HCM

092

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - DNTN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HẠNH PHÚC

HCM

093

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

HCM

094

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SAPVIET, CÔNG TY LIÊN DOANH LESAFFRE CÁT TƯỜNG

HCM

095

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - KHOA MÔI TRƯỜNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

096

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CENTEMA - TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CENTEMA

HCM

097

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHI NHÁNH HOÁ DẦU SÀI GÒN (VILAS 022)

CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX

HCM

099

QL

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

HCM

100

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM TP.HCM

HCM

101

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TY GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG NÔNG SẢN XUẤT NHẬP KHẨU (CAFECONTROL)

HCM

102

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL ANALYSIS LABORATORY

HCM

103

QL

PHÒNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG PHÂN VIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÍA NAM

HCM

104

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TRIBECO

HCM

105

DV

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THỦY SẢN VÙNG 4 (NAFIQAVED 4)

HCM

106

DV

TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ - CHI CỤC THÚ Y TP.HCM

HCM

107

DV

BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM SINH HỌC CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TP.HCM

HCM

108

DV

KHOA XÉT NGHIỆM - TRUNG TÂM Y TẾ MEDIC

HCM

109

DV

 BỘ MÔN NGHIÊN CỨU SIÊU VI TRÙNG - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÚ Y

HCM

110

DV

BỘ MÔN HÓA SINH MIỄN DỊCH - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÚ Y

HCM

111

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA SINH - CÔNG TY GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

HCM

112

DV

PHÒNG XÉT NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM & NƯỚC

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM

HCM

113

DV

PHÒNG XÉT NGHIỆM TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TP.HCM

HCM

114

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NÔNG

HCM

115

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM TRUNG TÂM CAO SU

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

HCM

116

DV

PHÒNG KIỂM TRA VI SINH

CÔNG TY PHÁT TRIỂN KINH TẾ DUYÊN HẢI COFIDEC

HCM

117

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH NƯỚC - KHOA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG

HCM

118

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM NẤM MỐC THỰC PHẨM

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG

HCM

119

DV

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI TP.HCM

HCM

120

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC (NUÔI CẤY MÔ, HÓA DẦU)

VIỆN NGHIÊN CỨU DẦU THỰC VẬT, TINH DẦU, HƯƠNG LIỆU, MỸ PHẨM VIỆT NAM

HCM

121

DV

PHÒNG KIỄM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

KHOA XÉT NGHIỆM SINH HỌC LÂM SÀNG - VIỆN PASTEUR TP.HCM

HCM

122

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘC CHẤT CÔNG NGHIỆP, BỤI & SINH HÓA BỆNH NGHỀ NGHIỆP - VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

123

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

124

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG - KHOA VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

VIỆN VỆ SINH Y TẾ CÔNG CỘNG TP.HCM

HCM

125

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KCS, CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1

HCM

126

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG - NHÓM VI SINH VÀ ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG - VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

HCM

127

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT - PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

128

DV

PHÒNG SINH HỌC PHÓNG XẠ - TRUNG TÂM HẠT NHÂN TP.HCM

HCM

129

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM SINH VẬT - PHÂN VIỆN KIỂM NGHIỆM

HCM

130

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA NÔNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

131

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM HÓA SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

132

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM SINH HÓA - VI SINH - KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM

HCM

133

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

HCM

134

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA THỦY SẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

135

DV

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM HÓA SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

136

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM XÍ NGHIỆP DỆT, CÔNG TY 28

HCM

137

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

138

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ A

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

139

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH LÝ THỰC VẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HCM

140

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

HCM

141

DV

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

142

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỦY SINH - THỦY HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

143

DV

PHÒNG VI SINH - KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

HCM

144

DV

BỘ MÔN SINH LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

145

DV

BỘ MÔN VI SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

146

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN MIỄN DỊCH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

147

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SG

HCM

148

DV

PHÒNG XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

149

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM Y SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

150

DV

BỘ MÔN KÝ SINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

151

DV

PHÒNG KÝ SINH TRÙNG - BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

152

DV

PHÒNG KÝ SINH TRÙNG - BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

153

DV

PHÒNG HUYẾT HỌC - BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

154

DV

PHÒNG SINH HÓA - BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

155

DV

PHÒNG VI TRÙNG - BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

156

DV

PHÒNG VI SINH - KÝ SINH TRÙNG - KHOA DƯỢC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

157

DV

PHÒNG DƯỢC LÝ - KHOA DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

158

DV

PHÒNG THỰC VẬT - KHOA DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

159

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN SINH HỌC - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

HCM

160

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM SAFVIET

CÔNG TY LIÊN DOANH LESAFFRE CÁT TƯỜNG

HCM

161

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM VI SINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

HCM

162

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

HCM

163

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN INCOMFISH

HCM

164

DV

PHÒNG CƠ HỌC THỦY KHÍ ỨNG DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG

VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG

HCM

165

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

HCM

166

DV

PHÒNG KỸ THUẬT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC THIÊN HƯNG

HCM

167

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC

HCM

168

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

HCM

169

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5

HCM

170

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN V.E.T

HCM

171

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM BỘ PHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE

HCM

172

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - CÔNG TY LEVER VIỆT NAM

HCM

173

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP HÓA SINH - VI SINH

 CÔNG TY LIÊN DOANH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

HCM

174

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY HÓC MÔN

CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT QUỐC TẾ PEPSI

HCM

175

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT

CÔNG TY KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CHI NHÁNH MIỀN NAM

HCM

176

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM VINACONTROL - CÔNG TY GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH TẠI TP.HCM

HCM

177

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - CÔNG TY SANOFI SYNTHELABO VIỆT NAM

HCM

178

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TÂN BÌNH

HCM

179

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN (SAGOPHA)

HCM

180

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM - CÔNG TY VISSAN

HCM

181

DV

PHÒNG KỸ THUẬT, CÔNG TY SỨ THIÊN THANH

HCM

182

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

NHÀ MÁY DẦU TƯỜNG AN

HCM

183

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH NHỰA UFE WATSON

HCM

184

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, NHÀ MÁY THÉP THỦ ĐỨC

HCM

185

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỊA KỸ THUẬT, KHOA ĐỊA CHẤT

TRƯỜNG ĐH KHTN TP. HCM

HCM

186

DV

PHÒNG CƠ HỌC THUỶ KHÍ ỨNG DỤNG VÀ MÔI TRƯỜNG

VIỆN CƠ HỌC ỨNG DỤNG

HCM

187

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘ BỀN VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI

VIỆN KỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (VITTEP)

HCM

188

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM CAO SU TIÊU CHUẨN SVR

 VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM

HCM

189

DV

PHÒNG THI NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÀU

 CÔNG TY CAO SU THỐNG NHẤT

HCM

190

DV

BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM HOÁ, CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐLCLTP. HCM

HCM

191

DV

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG - BP PETCO LTD

HCM

192

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

HCM

193

DV

PHÒNG KỸ THUẬT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY BÀO CHẾ ĐÔNG DƯỢC THIÊN HƯNG

HCM

194

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

HCM

195

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY TNHH COLAS VIỆT NAM

HCM

196

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC.

HCM

197

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

HCM

198

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5

HCM

199

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

HCM

200

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KHỬ TRÙNG, GIÁM ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG GIÁM ĐỊNH VIỆT NAM.

HCM

201

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN V. E. T.

HCM

202

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CÔNG TY DẦU KHÍ TP. HCM

HCM

203

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ NHUỘM, CÔNG TY DỆT PHƯỚC LONG

HCM

204

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CÔNG TY ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG

HCM

205

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY HOÁ CHẤT TÂN BÌNH

HCM

206

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY HOÁ CHẤT TÂN BÌNH

HCM

207

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY HOÁ CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM.

HCM

208

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM BỘ PHẦN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

HCM

209

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY LEVER VIỆT NAM

HCM

210

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP HOÁ SINH, VI SINH

 CÔNG TY LIÊN DOANH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

HCM

211

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM NHÀ MÁY HOCMON

CÔNG TY NƯỚC GIẢI KHÁT QUỐC TẾ PESSI

HCM

212

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÔNG TY RƯỢU BÌNH TÂY

HCM

213

DV

PHÒNG THỬ NGHIỆM, CÔNG TY LIÊN DOANH VIFON ACECOOK

HCM

214

DV

PHÒNG HÓA NGHIỆM - NHÀ MÁY DẦU NHỚT SOLUBE

HCM

215

DV

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - KỸ THUẬT

 CÔNG TY TNHH SƠN HÒA BÌNH

HCM

216

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÁT LÁI - NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỚT CASTROL

HCM

217

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM VINACONTROL - CÔNG TY GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH TẠI TP.HCM

HCM

218

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM – CÔNG TY TNHH SX CƠ KHÍ KIỀM NGHĨA.

HCM

219

DV

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÔNG TY ROUSSEL VIỆT NAM.

HCM

220

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - CÔNG TY SANOFI SYNTHELABO VIỆT NAM

HCM

221

DV

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XNK GIẤY IN & BAO BÌ LIKSIN

HCM

222

DV

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XNK GIẤY IN & BAO BÌ LIKSIN

HCM

223

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM GIÀN LĂN TAY

CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ BP

HCM

224

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - CÔNG TY THỬC PHẨM XUẤT KHẨU TÂN BÌNH

HCM

225

DV

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM VIPESCO

HCM

226

DV

PHÒNG CÔNG NGHỆ - CÔNG TY THỦY TINH MÃ LAI VIỆT NAM (MVG)

HCM

227

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN (SAGOPHA)

HCM

228

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH & NƯỚC THẢI (LAS-XD13) - CÔNG TY TƯ VẤN CTN SỐ 2

HCM

229

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM - CÔNG TY VISSAN

HCM

230

DV

PHÒNG HÓA NGHIỆM TRUNG TÂM - TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

HCM

231

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

NHÀ MÁY DẦU TƯỜNG AN

HCM

232

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM - NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC

HCM

233

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT

HCM

234

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM - NHÀ MÁY SỮA TRƯỜNG THỌ

HCM

235

QL

PHÒNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÂN VIỆN KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÍA NAM

HCM

236

DV

 PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN - TRIBECO

HCM

237

DV

PHÒNG KỸ THUẬT, CÔNG TY KINH DOANH THUỶ HẢI SẢN TP. HCM

HCM

238

DV

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN VÙNG 4 – NAFIQAVED 4

HCM

239

DV

TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ - CHI CỤC THÚ Y TP. HCM

HCM

240

DV

BỘ MÔN HOÁ SINH MIẾN DỊCH - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THÚ Y

HCM

241

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ SINH - CÔNG TY GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC

HCM

242

DV

PHÒNG XÉT NGHIỆM, TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

HCM

243

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KHUYẾN NÔNG

HCM

244

DV

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HÌNH SỰ - PHÂN VIỆN KHOA HỌC HINH SỰ

HCM

245

DV

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HOÁ LÝ – VI SINH

KHOA XÉT NGHIỆM SINH  HỌC LÂM SÀNG, VIỆN PASTEUR TP HCM

Tiếp theo
Trước đó
&lt&lt Trang trước                    Trang sau >>
 
< Trước   Tiếp >