CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DO AoV TỔ CHỨC NĂM 2020

Công ty TNHH Đảm bảo Chất lượng Việt Nam (AoV) xin gửi tới Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân kế hoạch tổ chức các Chương trình đào tạo trong năm 2020 như sau:

STT

Thời gian

Tên khóa đào tạo

Địa điểm

Số ngày

Giảng viên chính

Học phí (VNĐ)

1

Tháng 3

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

Hà Nội

3

TS. Vũ Hồng Sơn

3.500.000

2

Tháng 3

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

Hà Nội

3

CN. Thái Thị Trường Sa

3.500.000

3

Tháng 3

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

TP.HCM

3

CN. Trần Thanh Bình

2.000.000

4

Tháng 3

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

TP.HCM

5

TS. Nguyễn Văn Đông

3.500.000

5

Tháng 3

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3.000.000

6

Tháng 3

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

TP.HCM

3

ThS. Hồ Phùng Tâm

2.500.000

7

Tháng 4

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Hà Nội

2

CN. Thái Thị Trường Sa

3.000.000

8

Tháng 4

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Hà Nội

4

TS. Vũ Hồng Sơn

4.000.000

9

Tháng 4

Áp dụng QA/QC trong phân tích tại PTN

Hà Nội

3

TS. Nguyễn Thu Hiền

5.000.000

10

Tháng 4

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

TP.HCM

3

ThS. Cao Quốc Liêm

2.000.000

11

Tháng 4

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

TP.HCM

3

KS. Diệp Thị Lan

2.000.000

12

Tháng 4

Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

TP.HCM

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3.500.000

13

Tháng 4

Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt)

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3.000.000

14

Tháng 5

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

Hà Nội

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

4.000.000

15

Tháng 5

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

Hà Nội

2

ThS. Đặng Khánh Hào

2.500.000

16

Tháng 5

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

TP.HCM

4

CN. Trần Thanh Bình

2.500.000

17

Tháng 5

Phân tích và đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi

TP.HCM

5

CN. Thái Thị Trường Sa

3.500.000

18

Tháng 5

Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản

TP.HCM

5

ThS. Cao Quốc Liêm

3.500.000

19

Tháng 5

Quan trắc môi trường khí và phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng khí

TP.HCM

5

ThS. Nguyễn Thành Vinh

3.500.000

20

Tháng 6

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

Hà Nội

4

TS Phạm Tiến Đức

5.000.000

21

Tháng 6

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

Hà Nội

5

CN. Trần Thanh Bình

3.500.000

22

Tháng 6

Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đánh giá viên nội bộ

TP.HCM

3

CN. Vũ Cao Sơn

2.000.000

23

Tháng 6

Phân tích mối nguy và cơ hội cải tiến theo phiên bản mới iso 17025:2017

TP.HCM

2

ThS. Cao Quốc Liêm

1.500.000

24

Tháng 6

Hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2.500.000

25

Tháng 6

Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

TP.HCM

6

ThS. Hồ Phùng Tâm

3.800.000

26

Tháng 6

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký

TP.HCM

5

CN. Trần Thanh Bình

3.000.000

27

Tháng 7

Phân tích chất lượng môi trường không khí, đất, nước

Hà Nội

3

TS. Nguyễn Thu Hiền

5.000.000

28

Tháng 7

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

Hà Nội

4

TS. Vũ Hồng Sơn

4.000.000

29

Tháng 7

Phân tích chất lượng Thức ăn chăn nuôi

Hà Nội

4

CN. Thái Thị Trường Sa

4.000.000

30

Tháng 7

Kỹ thuật phân tích vi sinh vật kiểm soát attp

TP.HCM

5

ThS. Cao Quốc Liêm

3.000.000

31

Tháng 7

Nhận thức chung iso 22000:2018

TP.HCM

2

CN. Nguyễn Thành Trung

2.000.000

32

Tháng 7

Hiệu chuẩn kiểm tra nội bộ các thiết bị dụng cụ đo điện và độ dài

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2.500.000

33

Tháng 7

Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV

TP.HCM

4

CN. Trần Thanh Bình

3.000.000

34

Tháng 8

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

Hà Nội

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

5.000.000

35

Tháng 8

Kỹ Thuật Phân Tích Vi Sinh Trong Thực Phẩm, Nước và Nước Thải

Hà Nội

4

TS. Phạm Tuấn Anh

4.000.000

36

Tháng 8

Xác nhận GTSDPP trong ptich vi sinh

Hà Nội

4

TS. Vũ Hồng Sơn

4.000.000

37

Tháng 8

Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2.500.000

38

Tháng 8

Kỹ năng cơ bản cho nhân viên thử nghiệm hóa học

TP.HCM

3

CN. Trần Thanh Bình

2.000.000

39

Tháng 8

7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng

TP.HCM

2

CN. Vũ Cao Sơn

2.000.000

40

Tháng 8

Hướng dẫn áp dụng các phương pháp phân tích vi sinh và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

TP.HCM

5

ThS. Cao Quốc Liêm

3.000.000

41

Tháng 9

Quan trắc chất lượng môi trường nước

Hà Nội

2

TS. Nguyễn Thu Hiền

3.500.000

42

Tháng 9

An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong PTN

Hà Nội

2

CN. Thái Thị Trường Sa

3.000.000

43

Tháng 9

Kỹ thuật phân tích

cảm quan thực phẩm

Hà Nội

3

TS. Vũ Hồng Sơn

3.500.000

44

Tháng 9

Hướng dẫn vận hành xử lý nước thải

TP.HCM

2

ThS. Hồ Phùng Tâm

1.500.000

45

Tháng 9

7 công cụ thống kê - phân tích sử dụng trong kiểm soát chất lượng

TP.HCM

2

CN. Vũ Cao Sơn

2.000.000

46

Tháng 9

Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC

TP.HCM

3

CN. Trần Thanh Bình

2.500.000

47

Tháng 9

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3.000.000

48

Tháng 10

Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV

Hà Nội

4

CN. Trần Thanh Bình

4.000.000

49

Tháng 10

Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

Hà Nội

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

4.000.000

50

Tháng 10

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

TP.HCM

2

CN. Trần Thanh Bình

1.800.000

51

Tháng 10

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

TP.HCM

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2.000.000

52

Tháng 10

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

TP.HCM

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3.500.000

53

Tháng 10

Bảo trì, Hiệu chuẩn máy AAS, UV-Vis

TP.HCM

3

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2.500.000

54

Tháng 11

Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước thải

Hà Nội

2

TS. Nguyễn Thu Hiền

3.500.000

55

Tháng 11

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

TP.HCM

5

CN. Trần Thanh Bình

3.500.000

56

Tháng 11

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

TP.HCM

3

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2.500.000

57

Tháng 11

An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật

TP.HCM

2

KS. Diệp Thị Lan

1.800.000

58

Tháng 11

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

TP.HCM

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

2.500.000

59

Tháng 12

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

Hà Nội

4

TS. Vũ Hồng Sơn

4.000.000

60

Tháng 12

Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

TP.HCM

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3.000.000

61

Tháng 12

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

TP.HCM

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3.500.000

Quý đơn vị có thể tải Mẫu phiếu đăng ký tham gia các khóa đào tạo năm 2020 Tại đây!

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: 63-71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6683 9670/ 0989097828 

Fax: 024 3634 3449

Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ: 
224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@vinalab.org.vn

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt