CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DO AoV TỔ CHỨC NĂM 2019

GIỚI THIỆU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2019

I.            Kỹ thuật phân tích

1.          Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV (cơ bản và nâng cao)

2.          Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng (cơ bản và nâng cao)

3.          Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC). Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)

4.          Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)

5.          Kỹ thuật ELISA - Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến

6.          Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

7.          Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

8.           Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải

9.           Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản

10.         Phân tích chất lượng phân bón và đất

11.         Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

12.         Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm 

II.          Đối tượng phân tích

1.          Thực phẩm: dinh dưỡng, đa lượng, vi lượng, phụ gia thực phẩm, nhiễm bẩn, độc chất

2.          Dược phẩm, mỹ phẩm

3.          Sản phẩm công nghiệp: phân bón, thuốc BVTV

4.          Nước uống, nước bề mặt

5.          Nước thải 

III.         Quản lý phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm

1.          Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh

2.          An toàn hóa chất trong kinh doanh, sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm

3.          Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

4.          Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế. 

IV.             Các khóa đào tạo khác

 1.            Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

 2.            Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

 3.            Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

 4.            Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

 5.            Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

 6.            Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

 7.            Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng

 8.            Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

 9.            Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2019

 Thời gian

STT

Tên khóa đào tạo

Số ngày

Giảng viên chính

Học phí

(triệu VNĐ/ học viên)

Tháng 1

1

An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật

2

KS. Diệp Thị Lan

1,8

2

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

4

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

 

3,0

3

Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

3

KS. Lý Văn Đàn

2,0

4

Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt)

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

Tháng 2

5

Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC

3

Trần Thanh Bình

2,5

6

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

Tháng 3

7

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

8

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

3

ThS. Nguyễn Thành Vinh

2,5

9

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

10

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

4

Trần Thanh Bình

2,5

 

Tháng 4

11

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

5

Trần Thanh Bình

3,5

12

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

13

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,0

14

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

Tháng 5

15

Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

3

KS. Lý Văn Đàn

2,0

16

Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV

4

Trần Thanh Bình

3,0

17

Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2,5

18

Phân tích chất lượng phân bón và đất

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

Tháng 6

19

Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

20

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

3

KS. Lý Văn Đàn

2,0

21

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

22

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

Tháng 7

23

Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC

3

Trần Thanh Bình

2,5

24

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong  phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

25

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

26

Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

Tháng 8

27

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

3

ThS. Nguyễn Thành Vinh

2,5

28

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

29

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

3

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2,5

30

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

4

CN. Trần Thanh Bình

2,5

31

Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

Tháng 9

32

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

2

Trần Thanh Bình

1,8

33

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ dụng cụ thể tích sử dụng trong PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

34

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

5

Trần Thanh Bình

3,5

35

Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

Tháng 10

36

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

3

KS. Lý Văn Đàn

2,0

38

Phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi

5

PGS.TS . Nguyễn Văn Đông

3,5

39

Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

40

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

4

Trần Thanh Bình

3,0

41

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

 

Tháng 11

 

42

An toàn hóa chất trong kinh doanh,  sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm.

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

43

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong  phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

44

Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2,5

45

Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

46

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

3

ThS. Nguyễn Thành Vinh

2,5

47

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

48

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

49

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

4

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Đông

 

3,0

 

  • Ghi chú:

* AoV sẽ thông báo chi tiết nội dung Khóa đào tạo, thời gian, địa điểm đến Quý khách hàng trước 30 ngày, kèm theo phiếu đăng ký trên website: aov.vn và tạp chí "THỬ NGHIỆM NGÀY NAY".

* Ngoài ra AoV còn tổ chức đào tạo riêng theo nhu cầu của Quý khách hàng.

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: 63-71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6683 9670/ 0989097828 

Fax: 024 3634 3449

Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ: 
224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@vinalab.org.vn

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt