GIỚI THIỆU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2018 do EDC tổ chức

 

GIỚI THIỆU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2018 do EDC tổ chức

 

I.     Kỹ thuật phân tích:

1.    Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV (cơ bản và nâng cao)

2.    Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng (cơ bản và nâng cao)

3.    Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC). Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược  phẩm, mỹ phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)

4.    Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường (cơ bản và nâng cao)

5.    Kỹ thuật ELISA - Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến

6.    Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

7.    Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

8.    Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải

9. Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản

10. Phân tích chất lượng phân bón và đất

11. Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

12. Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm 

 

II. Đối tượng phân tích:

 

1. Thực phẩm: dinh dưỡng, đa lượng, vi lượng, phụ gia thực phẩm, nhiễm bẩn, độc chất

2. Dược phẩm, mỹ phẩm

3. Sản phẩm công nghiệp: phân bón, thuốc BVTV

4. Nước uống, nước bề mặt

5. Nước thải

III. Quản lý phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm:

 1.   Quản lý và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm hóa học và vi sinh
 2.   An toàn hóa chất trong kinh doanh,  sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm
 3.   Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật. Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 4.   Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012  Đánh giá nội  bộ hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế. 

 

IV. Các khóa đào tạo khác:

 

 1. Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích
 2. Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm
 3. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học
 4. Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh
 5. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
 6. Kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN
 7. Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng
 8. Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm
 9. Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

                                                                                               DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018Thời gian

STT

Tên khóa đào tạo

Số ngày

Giảng viên chính

Học phí

(triệu)/hv

Tháng 1

1

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong  phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

2

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

5

TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

3

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

4

Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,5

5

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

3

ThS. Nguyễn Thành Vinh

2,5

Tháng 2

6

An toàn sinh học cho PTN, PXN vi sinh vật

2

KS. Diệp Thị Lan

1,8

7

Xây dựng và áp dụng HTQL chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

3

KS. Lý Văn Đàn

2,0

Tháng 3

8

Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

9

Kỹ thuật xác định hàm lượng hoạt chất thuốc BVTV

4

CN. Trần Thanh Bình

3,0

10

Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật tiến bộ mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,5

11

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

12

Ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn các thiết bị đo lường phòng thí nghiệm

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2,5

Tháng 4

13

Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

6

ThS. Nguyễn Thành Vinh

3,8

14

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong  phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

Tháng 4

15

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

2

CN. Trần Thanh Bình

1,8

16

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

4

 

TS. Nguyễn Văn Đông

 

2,5

17

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng cho phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 - 2012

2

KS. Lý Văn Đàn

1,8

Tháng 5

18

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

5

TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

19

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ dụng cụ thể tích sử dụng trong PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

20

Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,5

21

Quang phổ hấp thu phân tử (UV-VIS) – Áp dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và phân bón

5

TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

Tháng 6

22

Kỹ năng cơ bản cho nhân viên thử nghiệm hóa học

3

CN. Trần Thanh Bình

2,0

23

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích hóa học

4

TS. Nguyễn Văn Đông

2,5

24

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

25

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

3

ThS. Nguyễn Thành Vinh

2,5

Tháng 7

26

Phân tích chất lượng thức ăn chăn nuôi

5

Ms.Trần Ngọc Hòa

3,5

27

Kỹ thuật ELISA - Ứng dụng trong kiểm tra chất lượng nông sản, thủy hải sản, thực phẩm chế biến

3

CN. Trần Thanh Bình

2,5

28

Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong phòng thí nghiệm (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, lò nung, bể nhiệt và bếp nhiệt)

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

29

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký

5

GS Chu Phạm Ngọc Sơn

TS Phạm Thị Ánh

3,0

Tháng 8

30

Kiểm tra /hiệu chuẩn các thiết bị đo lường PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

31

Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích

4

CN. Trần Thanh Bình

2,5

32

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong  phân tích vi sinh

3

ThS. Nguyễn Trường Danh

2,0

33

Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS). Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm và môi trường

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,5

Tháng 9

34

Kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị hóa lý đo thông số môi trường : pH, DO, TSS, TDS, EC, COD, Độ đục

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

35

An toàn hóa chất trong kinh doanh,  sản xuất và sử dụng trong phòng thí nghiệm.

2

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

1,8

36

Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế

3

ThS. Nguyễn Đăng Huy

2,5

37

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

4

 

TS. Nguyễn Văn Đông

 

2,5

38

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

Tháng 10

39

Ứng dụng phương pháp thống kê vào việc đánh giá, xử lý số liệu và kiểm soát kết quả trong phân tích định lượng.

4

TS. Nguyễn Văn Đông

2,5

40

Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) – Áp dụng trong định danh và định lượng

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,5

41

Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản

5

 

3,5

42

Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS. Ứng dụng trong phân tích thực phẩm, môi trường và thuốc BVTV

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,5

43

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật; Đào tạo đánh giá viên nội bộ

3

KS. Diệp Thị Lan

2,0

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

Tháng 11

44

Bảo trì/hiệu chuẩn HPLC, GC

3

CN. Trần Thanh Bình

2,5

45

Kiểm tra/ hiệu chuẩn nội bộ các loại cân sử dụng trong PTN

4

ThS. Nguyễn Đăng Huy

3,0

46

Phương pháp đánh giá cảm quan thực phẩm

3

KS. Lý Văn Đàn

2,0

47

Quan trắc môi trường khí và phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng khí

5

ThS. Nguyễn Thành Vinh

3,5

48

Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký

5

GS. Chu Phạm Ngọc Sơn

TS. Phạm Thị Ánh

3,0

Tháng 12

 

49

Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm

5

CN. Trần Thanh Bình

3,5

50

Kỹ thuật lấy mẫu trong phân tích môi trường không khí, nước và đất

3

ThS. Nguyễn Thành Vinh

2,5

51

Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường

5

TS. Nguyễn Văn Đông

3,5

52

Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải

6

ThS. Nguyễn Thành Vinh

3,8

 

·        Ghi chú:

* EDC - HCM sẽ thông báo chi tiết nội dung Khóa đào tạo, thời gian, địa điểm đến Quý khách hàng trước 01 tháng kèm phiếu đăng ký trên website:

edchcm.com và tạp chí Thử nghiệm ngày nay.

* Ngoài ra EDC - HCM còn đào tạo riêng theo nhu cầu của khách hàng.

 Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng !

 

 

                                                                                                      TT ĐÀO TẠO VÀ PT SẮC KÝ

                                                                                                                    Phó giám đốc

 

                                                                                                                   VŨ VĂN BÌNH

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NĂM 2018

 

Tên đơn vị quản lý:.........................................................................................................................

Tên phòng thí nghiệm:....................................................................................................................   

Địa chỉ:............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................................... Fax:..........................................................

Người liên hệ: ........................................................... Điện thoại di động:.....................................

Email: .............................................................................................................................................

Khóa đào tạo dự kiến tham gia: ghi số thứ tự của KĐT và tháng nào

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

 

 

 

Ngày…….tháng……..năm 2018

Đại diện đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

 

* Xin vui lòng gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ sau:                                                     

Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Sắc Ký                                                                            

Địa chỉ: 340/6 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3510 6997

Fax: 028. 3510 6993

Email: daotao@edchcm.com

Website: www.edchcm.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024 6683 9670 - Fax: 024 3634 3449
Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ:
163 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 514 7352
Fax: 0283 514 7351

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt